divendres, 19 de juny del 2009

Companyia de tancs pesants KV-1


Company of KV-1 heavy tanks
Battlefront i Old Glory, 15mm


Dos dels tancs d'aquesta unitats són totalment de metall, de la marca Old Glory (Quality Castings), mentre que el tercer, un KV-1s de la casa Battlefront amb distintius de la Guàrdia i camuflatge, té el casc de resina i el tren de rodatge i altres complements de metall. Precisament, a l'hora de pintar el camuflatge d'aquest formidable tanc, vaig fer com si hagués de pintar-lo d'un sol color, seguint el procediment habitual en aquests casos fins a determinat punt. Primerament, una capa base amb un to de color lleugerament més clar que el definitiu (en aquest cas, rebaixant el verd rus amb verd oliva); en segon lloc, l'aplicació d'ombres mitjançant el mateix verd apujat amb negre i, finalment, un pinzell sec amb parts iguals de verd oliva i verd rus. En aquest punt vaig abandonar el procediment habitual, per passar a l'aplicació del camuflatge. Per a la primera capa, hi vaig aplicar una mescla del color de fons del casc (verd rus) amb el que volia donar a les taques (terra fosca), amb un cert grau de dil·lució. D'aquesta forma es pretenia aconseguir una aparença difuminada en el trànsit d'un color a l'altre. Aleshores hi vaig aplicar al damunt el color terra, procurant deixar un contorn de capa base sense cobrir. Per a aquesta segona capa, després vaig seguir el sistema d'ombrejat i il·luminació abans descrit per al casc. En darrer terme, uns lleus tocs de pinzell sec als contorns de les taques acabarien de difuminar visualment els marges. En arribar a aquest punt, hi vaig enganxar les calcomanies i, per a adobar-ho tot plegat, un darrer pinzell sec, molt lleu, de terra seca. Et voilà!

dissabte, 6 de juny del 2009

Host d'Almogàvers


Almughavars Catalan Company
Alain Touller, Eureka, Essex, Irregular i Minifigs, 15mm


Fins a l'aparició de la sèrie 300ALM01-300ALM04 de la casa australiana Eureka Miniatures, les figures que marcaven la pauta en matèria d'almogàvers eren (en la meva opinió, si més no) les produïdes per la firma provençal Alain Touller, que són les formen el gruix de components de l'host almogàver que us presento en aquestes fotografies. De fet, analitzades unes i altres, les figures d'ambdues cases presenten nombroses similituds estilístiques, sobretot pel que fa a interpretació de peces de vestuari i equipament de les figures. Ara bé, les figures d'Alain Touller són lleugerament més rabassudes i de menor alçada que les seves homòlogues d'Eureka, responent segurament a la filosofia de fer les seves produccions compatibles amb les d'Essex (fabricant britànic del que, per cert, hi ha un parell de figures en aquesta unitat; són les dues que porten una modalitat de casc amb visera circular anomenada kettle hat -força popular a l'exèrcit catalano-aragonès del segle XIV, segons sembla. D'acord amb el meu costum d'intentar no repetir figures iguals en una mateixa unitat, l'host ha estat completada, a més de les ja anomenades, amb figures d'Irregular i Minifigs. A la darrera fotografia es pot veure una altra host almogàver, en segon terme; aquesta és integrada majoritàriament per figures d'Eureka.